Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu


22 grudzień 2014
A A A

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu zarządzanego przez Delta Interactive Sp z o.o.

 

 

I.    Postanowienia ogólne

1. Do pełnego korzystania z Serwisów niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki stron www.

2. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

3. Jednocześnie z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu zawarta zostaje Umowa.

4. Korzystanie z Serwisów może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści  Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

6. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu, wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

II.    Definicje

Delta Interactive – Delta Interactive Sp z o.o. z siedzibą: ul. Światowida 63A/84, 03-144 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000292789.
   
Serwis - zespół stron www powiązanych ze sobą o własnych cechach zarządzany przez Delta Interactive umożliwiający Użytkownikowi publikowanie własnych utworów w taki sposób aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Serwisy udostępnione są pod różnymi adresami, między innymi psz.pl, wschod24.pl, pe24.pl, afryka24.pl, azjanews.pl, globiz.pl
   
Regulamin - niniejszy regulamin.
   
Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także  o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego udostępnianą na każde żądanie Delta Interactive), która zaakceptowała Regulamin.
   
Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do korzystania z Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik w szczególności:
    a. zarządza zawartością Konta
    b. wprowadza i modyfikuje dane osobowe Użytkownika
    c. wprowadza Materiały do Serwisu

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Delta Interactive na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie usługi elektronicznej Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

Materiały - zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, którymi mogą być zwłaszcza: artykuły, komentarze, streszczenia, abstrakty, felietony, notki redakcyjne, mapki, wideogramy i fonogramy, wywiady, diagramy, zestawienia, recenzje, statystyki, wykresy, zdjęcia, pliki komputerowe oraz pozostałe formy publikacji, do których Użytkownikowi przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych regulacji.

III.    Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zaświadcza, że podczas rejestracji zapoznał się z Regulaminem Serwisu, zaakceptował go i będzie go przestrzegał.

2. Użytkownik przy korzystaniu z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa.

3. Użytkownik oświadcza, że do wszystkich zamieszczanych Materiałów ma odpowiedni tytuł prawny (w szczególności prawo do publikowania w sieci internet), a Materiały są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.

4. Użytkownik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zamieszczane Materiały.

5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Delta Interactive w celu promocji (marketingu) produktów usług i firm współpracujących z Delta Interactive

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia Materiałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Delta Interactive przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Delta Interactive lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Delta Interactive do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Delta Interactive, a także zobowiązuje się zwolnić lub zrekompensować Delta Interactive  z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może Delta Interactive ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, innych praw jakie ta osoba zgłosi w związku z udostępnianiem i działalnością Serwisu Delta Interactive

7. Użytkownik udziela Delta Interactive nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na wykorzystywanie Materiałów w Serwisie. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów  - wytwarzanie egzemplarzy Materiałów, zapisywanie Materiałów techniką cyfrową, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, a także w inny sposób, niezbędny dla wykonania uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i udostępniania Materiałów drukiem, w sieciach komputerowych, komórkowych i multimedialnych;

b) w zakresie obrotu Materiałami albo egzemplarzami Materiałów, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu;

c) publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem druku, Internetu, sieci komórkowych i multimedialnych.

8. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

9. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiałów objętych licencją udzieloną Delta Interactive również innym podmiotom

10. Użytkownik wyraża zgodę na obróbkę techniczną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu (m.in. długość, waga w kilobajtach, rozmiar).

11. Użytkownik wyraża zgodę na edycję i korektę redakcyjną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu.

IV.    Obowiązki i uprawnienia Delta Interactive

1. Delta Interactive dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi w ramach Serwisu.

2. Delta Interactive zastrzega sobie prawo do:
a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i zablokowania Konta w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia  Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Delta Interactive

3. Użytkownik po zablokowaniu Konta na podstawie pkt. 2 c. niniejszego rozdziału, przez Delta Interactive,  nie ma prawa do zarejestrowania się ponownie bez uprzedniej zgody Delta Interactive udzielonej drogą elektroniczną bądź na piśmie.

4. Delta Interactive zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, czy też przyznaniu im legitymacji prasowych.

5. Delta Interactive ma prawo rozpowszechniać Materiały na wszystkich Serwisach zarządzanych przez Delta Interactive.

6. Delta Interactive przysługuje prawo do udzielania sublicencji do Materiałów

7. Delta Interactive nie jest zobowiązana do rozpowszechniania przekazanych Materiałów. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Delta Interactive lub osoba przez nią upoważniona może także usunąć Materiały, do których rozpowszechniania Delta Interactive wcześniej przystąpiła, a także ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika w przekazanych Materiałach zmian, poprawek, jak również dokonywania w nich skrótów.

V.    Postanowienia końcowe

1. Delta Interactive zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej.

2. Delta Interactive zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

3. Regulamin zmienia Regulamin korzystania z serwisu z dnia 5.12.2007 r.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2008 roku.