Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 19 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States)
Utworzony w 1990 roku program pomocy szkoleniowej i doradczej dla byłych republik radzieckich i Mongolii (z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii, które objęto programem Phare).
Autor: pc
Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States TACIS
Zob. TACIS
Autor: pc
Technical Assitance
Pomoc techniczna udostępniona w postaci doradztwa Know How i pracy ekspertów. Niekiedy terminem tym obejmuje się dodatkowo pomoc w formie szkoleń.
Autor: pc
TEN (Transeuropean Networks)
Zob. Sieci Ogólnoeuropejskie
Autor: pc
Tożsamość marki
Brand Identity - zespół cech wszystkich lub poszczególnych produktów, tworzony i programowany świadomie w celu uzyskania przewagi rynkowej. Często hasło to jest powiązane z logiem firmy oraz z jej wizerunkiem. Tożsamość jednak różni się od wizerunku tym, że jest pożądanym sposobem postrzegania marki, a nie realnym obrazem funkcjonującym w świadomości konsumentów.
Autor: Maciej Szot
Traktat Amsterdamski (Amsterdam Treaty)
Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, przewidującymi rozpoczęcie nowelizacji postanowień traktatowych od 1996 roku, odbyła się konferencja międzyrządowa trwająca od marca 1996 roku do czerwca 1997 roku. Ustalenia konferencji przyjęto w formie projektu Traktatu na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Amsterdamie w czerwcu 1997 roku. Główne modyfikacje Traktatu to: możliwość nakładania sankcji na państwa członkowskie, które nie respektują zasad demokracji, praw człowieka, prawa wspólnotowego, udzielenie Radzie Unii Europejskiej kompetencji w zakresie zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji z powodu płci, rasy, poglądów, wyznania, kalectwa itd., zaliczenie równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako fundamentalnego prawa Wspólnot Europejskich, utrzymywanie zasady wysokiego poziomu zatrudnienia, zaostrzenie wymogów ochrony środowiska, określenie relacji pomiędzy obywatelstwem wspólnotowym a narodowym. W zakresie modyfikacji polityk wspólnotowych, zmiany obejmują przede wszystkim: wprowadzenie do Traktatu o Wspólnocie Europejskiej (d. EWG) rozdziału dotyczącego polityki zatrudnienia, włączenie Protokołu Socjalnego, wyposażenie Unii Europejskiej we Wspólne Strategie w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wprowadzenie możliwości konstruktywnego wstrzymania się od głosu na forum Rady Unii Europejskiej dla państw nie zainteresowanych daną inicjatywą, system "trojki" w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa został zastąpiony inną reprezentacją, włączenie do Traktatu tzw. Zadań petersberskich - misji pokojowych, humanitarnych i ewakuacyjnych oraz akcji wojskowych przywracających pokój. Traktat Amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 roku.
Autor: pc
Traktat o Fuzji (Treaty Establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities)
Wszedł w życie w lipcu 1965 roku. Stanowił pierwszą poprawkę do Traktatów Rzymskich (o powstaniu EWG i EURATOMU) oraz Traktatu Paryskiego o powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali EWWiS. Na mocy jego postanowień powstała Rada Ministrów i Komisja dla wszystkich trzech Wspólnot. Jednocześnie z fuzją instytucji decyzyjnych nastąpiła fuzja budżetu Wspólnot.
Autor: pc
Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht Treaty)
Zob. Traktat z Maastricht.
Autor: pc
Traktat Paryski (Paris Treaty)
W maju 1950 roku Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji przedstawił opracowany wspólnie z Jeanem Monnetem (obydwaj uważani są za twórców integracji europejskiej) plan dotyczący zintegrowania europejskiej produkcji węgla i stali. Inicjatywa ta zaowocowała podpisaniem przez sześć państw: Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg w kwietniu 1951 roku Traktatu w Paryżu. Traktat został zawarty na 50 lat. Traktat ustanowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. W 1952 roku zaczęły funkcjonować organy Wspólnoty, takie jak Wysoka Władza i Wspólne Zgromadzenie.
Autor: pc
Traktat z Maastricht - Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht Treaty)
Traktat ten powstał na konferencji międzyrządowej w Maastricht w Holandii w grudniu 1991 roku. Wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. Stanowi obok Jednolitego Aktu Europejskiego najpoważniejszą zmianę postanowień traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich. Zgodnie z Traktatem z Maastricht, Europejska Wspólnota Gospodarcza zmieniła nazwę na Wspólnotę Europejską. Zdefiniowana została Unia Gospodarcza i Walutowa wraz z instytucjonalnymi i prawnymi środkami dochodzenia do niej. Współpraca państw członkowskich na polu polityki zagranicznej została zawarta we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa (tzw. II Filar Unii Europejskiej). Ponadto Traktat z Maastricht wzmocnił uprawnienia Parlamentu Europejskiego. Poszerzono zakres współpracy Wspólnot w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wprowadzono do priorytetów Wspólnot nowe sektory (sieci transeuropejskie, edukacja, szkolenia zawodowe, ochronę zdrowia i środowiska naturalnego). Traktat z Maastricht składa się z siedmiu Tytułów: I Postanowienia ogólne; II Postanowienia zmieniające Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w celu ustanowienia Wspólnoty Europejskiej, III Postanowienia zmieniające Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, IV Postanowienia zmieniające Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, V Postanowienia dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, VI Postanowienia dotyczące współpracy w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, VII Postanowienia końcowe. Zaznaczono też z góry etapy dalszego reformowania traktatów w przyszłości (Traktat Amsterdamski).
Autor: pc
Traktaty Rzymskie (Treaties of Rome)
Dwa różne akty prawne podpisane w Rzymie tego samego dnia, tzn. 25 marca 1957 roku. Chodzi to o Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej EWG i Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej EURATOM. Obydwa Traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 roku po ratyfikowaniu ich przez sześć państw-sygnatariuszy (Francja, Belgia, Holandia, Republika Federalna Niemiec, Włochy i Luksemburg). Traktaty Rzymskie zostały zawarte na czas nieokreślony. Wraz z Traktatem Paryskim stanowią fundament integracji europejskiej.
Autor: pc
Transakcje pakietowe
Transakcje pakietowe to transakcje zawierane między członkami giełdy a spółką zarejestrowaną w systemie handlowym giełdy. Transakcje te zawierane są poza systemami notowań ciągłych i jednolitych, a ich przedmiotem może być pojedyncza emisja papieru wartościowego lub większa ich ilość. Warunki zawarcia takiej transakcji zawarte są w Regulaminie Giełdy i dotyczą minimalnego wolumenu transakcji oraz maksymalnej dopuszczalnej różnicy między kursem papieru wartościowego na giełdzie a jego ceną w transakcji pakietowej. Dopuszcza się możliwość zawierania transakcji pakietowych poza godzinami sesji giełdowych.
Autor: Kamila Książek
Transeuropean Networks TEN
Zob. Sieci Ogólnoeuropejskie
Autor: pc
Transeuropejskie Sieci Innowacyjne (Trans-European Innovation Networks)
Interakcyjne sieci łączące węzły gospodarcze na obszarze całej Europy. Ich cechą jest brak hierarchiczności, nie zawsze działają na czysto rynkowych zasadach. Sieci innowacyjne pobudzają wymianę informacji i technologii. Tworzenie tych sieci opiera się na dwóch procesach: 1) interaktywnym tworzeniu innowacji, gdzie zarówno biznes, jak i nauka mogą dwukierunkowo oddziaływać na ten proces: poprzez działanie "do wewnątrz" i "na zewnątrz". Ważnym elementem interakcji są MŚP; 2) grupowaniu się firm w zwarte sieci, w ramach których odbywa się współpraca i wymiana myśli technologicznej. Inaczej: są to obszary największego wzrostu gospodarczego. Zob. Bieguny Wzrostu.
Autor: pc
Troika
Oryginalnie określano tym terminem współpracę trzech prezydencji w ramach Rady. Polegała ona na zapewnieniu aktualnej prezydencji wsparcia poprzedzającej i kolejnej prezydencji w zakresie prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Traktat Amsetrdamski ustanowił nową troikę do prowadzenia WPZiB składającą się z prezydencji (w towarzystwie następującej prezydencji), Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Komisji. Pojęcie to, oznaczające w języku rosyjskim zaprzęg ciągnięty przez trzy konie weszło na stałe do języka polityki w latach sześćdziesiątych, gdy Związek Radziecki domagał się zastąpienia Sekretarza Generalnego Organizacji narodów Zjednoczonych przez trzyosobowy zespół złożony z przedstawicieli bloku wschodniego, państw zachodu i krajów niezaangażowanych.
Autor: pc