Portal Spraw Zagranicznych psz.pl
Portal Spraw Zagranicznych psz.pl

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies

Akceptuję
Back Jesteś tutaj: Home Słownik

Słownik

Istnieje 11 wpisów w słowniku
Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczynająć się Zawiera Dokładny terminBrzmi jak

Słowniki

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z
Pojęcie Definicja
IDABC
Wspólnotowy program na lata 2005  2009. Jest on następcą programu IDA II. Wspólnotowe wsparcie finansowe dotyczy wdrażania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCIs), tj. skupionych na wdrażaniu ogólnoeuropejskich usług eGovernment w określonych obszarach oraz środków horyzontalnych (HMs). Z różnych projektów realizowanych w ramach IDABC, w sposób bezpośredni korzystają także obywatele Wspólnoty i sektor biznesu.
Autor: Anna Jórasz
Idol
Włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne poprzez pracę na otwartym rynku. Długofalowym celem projektu IDOL jest zwiększenie obecności osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo na otwartym rynku pracy, zwłaszcza absolwentów uczelni wyższych oraz utrzymanie pracy przez osoby już pracujące. IDOL koncentruje się na rynku pracy w poszerzonej Europie i odnalezieniu się na nim osób niepełnosprawnych. Cele szczegółowe: Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych osób niewidomych wchodzących na otwarty rynek poprzez zapoznanie ich z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nowych technologii, które kompensują niepełnosprawność i wyrównują szanse w dostępie do pracy na otwartym rynku. Podniesienie odporności psychicznej osób niepełnosprawnych wchodzących lub pracujących na otwartym rynku tak, aby mogli utrzymać pracę, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych wśród potencjalnych pracodawców i współpracowników.
Autor: Anna Jórasz
Inicjatywa i2010
Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Inicjatywa przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2005 r., jest pierwszą inicjatywą podjętą w ramach nowej Strategii Lizbońskiej. Komisja zdefiniowała trzy priorytety w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego: realizacja idei Europejskiej Przestrzeni Informacyjnej, wzrost inwestycji w sektorze badań nad technologią ICT, w celu promowania rozwoju oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy, stworzenie integracyjnego Europejskiego Społeczeństwa Informacyjnego,
Autor: Anna Jórasz
Inicjatywa i2010: biblioteki cyfrowe
Inicjatywa realizowana w ramach i2010  Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Jej celem jest ułatwienie dostępu do kulturalnego, audiowizualnego i naukowego dziedzictwa wspólnotowego, tak by stało się ono łatwiej osiągalne i w bardziej interesujący sposób dostępne on-line. Zasadnicze elementy digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego oraz jego dostępności w Internecie zostały określone w opublikowanym w dniu 30 września 2005 r. dokumencie i2010: biblioteki cyfrowe. Komisja Europejska wyodrębniła tutaj trzy główne obszary działań: digitalizacja zbiorów analogowych w celu ich szerszego wykorzystania w Społeczeństwie Informacyjnym, udostępnienie on-line, jako warunek wstępny do maksymalizowania korzyści dla obywateli i firm, wynikających z dostępu do informacji, konserwacja i przechowywanie cyfrowych zbiorów dla przyszłych pokoleń oraz ochrona przed ich utratą.
Autor: Anna Jórasz
Inicjatywa i2010: Inteligentny samochód
Inicjatywa realizowana jest w ramach trzeciego filaru i2010, którego celem jest wniesienie istotnego wkładu technologii teleinformatycznych (ICT) w poprawę jakości życia. Jej celem jest rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska wynikających ze zwiększonego natężenia ruchu na drogach. Szczegółowe założenia inicjatywy "Inteligentny samochód" przedstawia komunikat Komisji z lutego 2006 r. Częścią inicjatywy jest paneuropejski samochodowy system wzywania pomocy eCall. (Zob. eCall)
Autor: Anna Jórasz
Inicjatywa na rzecz przejrzystości
Idea zapoczątkowana w listopadzie 2005r., której celem jest zwiększenie otwartości i dostępności do instytucji UE, zwiększenie poziomu wiedzy na temat wykorzystania budżetu UE oraz poddanie instytucji unijnych większej kontroli obywateli. 3 maja 2006 r. została opublikowana "Zielona księga" w sprawie Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości. Tego samego dnia rozpoczęto publiczne konsultacje, inicjując tym samym debatę na temat lobbingu, wprowadzenia przepisów zobowiązujących państwa członkowskie do publikowania informacji o beneficjentach środków unijnych przyznanych w ramach zarządzania dzielonego, a także stosowanych przez Komisję sposobów prowadzenia konsultacji.
Autor: Anna Jórasz
Inicjatywy Wspólnoty
Inicjatywy Wspólnotowe są specyficznymi instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej, proponowanymi przez Komisję państwom członkowskim w celu wsparcia działań, które wpływają na rozwiązanie problemów o specjalnym wymiarze europejskim. Stanowią one uzupełnienie funduszy strukturalnych. W latach 1994-1999 Inicjatywy Wspólnoty stanowiły 10% wartości środków Funduszy Strukturalnych, z tego jeden punkt procentowy był przeznaczony na tzw. akcje innowacyjne. Były to: INTERREG II, LEADER II, REGIS II, NOW, YOUTHSTART, HORIZON, INCLUSION, ADAPT i ADAPT BIS, RECHAR II, RESIDER II, RETEX, KONVER, SMEs, URBAN, PESCA i PEACE. W roku 2000 nastąpiła redukcja liczby inicjatyw UE z 13 do 4. Są to: INTERREG (wsparcie dla projektów współpracy transgranicznej i międzynarodowej); LEADER (wsparcie dla projektów rozwoju obszarów wiejskich); URBAN (przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w centrach miejskich, dotkniętych bądź zagrożonych masowym bezrobociem i różnymi formami patologii społecznej); EQUAL (współpraca w zakresie pomocy w uzyskiwaniu pracy dla grup społecznych szczególnie narażonych na bezrobocie i wykluczenie z rynku pracy). Od 2000r. nastąpiło zmniejszenie nakładów na Inicjatywy z 9% do 5,35% środków przeznaczonych na Fundusze Strukturalne (10,4 mld euro).
Autor: Anna Jórasz
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej
Był jednym z trzech (razem z Phare i Sapard) przedakcesyjnych instrumentów pomocy Unii Europejskiej dla dziesięciu państw kandydujących. Opracowany przez Komisję Europejską w 1998 roku instrument finansowy. W okresie 2000-2003 budżet ISPA wyniósł 1,040 mld euro rocznie, z czego Polsce przysługiwało od 30 do 37 procent tej kwoty, czyli średnio około 348 mln euro. Podział środków oparty był o następujące kryteria: liczba ludności, wielkość PKB na głowę mieszkańca liczonego według parytetu siły nabywczej oraz powierzchnia kraju. Wzorowany na Funduszu Kohezji, przeznaczony dla dużych projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 5 mln euro. Wsparcie obejmuje działania w zakresie środowiska naturalnego oraz dostosowania sieci komunikacyjnych i transportowych do standardów europejskich. Od 1 maja 2004 r. Polska przestała być beneficjentem funduszu ISPA, choć projekty finansowane ze środków tego funduszu będą nadal realizowane w ramach Funduszu Spójności.
Autor: Anna Jórasz
Inteligentna Energia  Program dla Europ
Obejmuje działania mające na celu przyspieszenie absorpcji i propagowanie rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, a także zwiększenie inwestycji w propagowanie odnawialnych źródeł energii. Częścią tego podprogramu są takie działania, jak SAVE, ALTENER, czy STEER.
Autor: Anna Jórasz
INTERREG
Inicjatywa Unii Europejskiej zainicjowana w 1990 roku, dotycząca przede wszystkim przedsięwzięć w zakresie infrastruktury, współpracy publicznych przedsiębiorstw zaopatrzeniowych, małych i średnich firm, wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwoju turystyki przygranicznej i agroturystyki. Program ten jest zasilany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) oraz Fundusz Spójności, a środki są przyznawane i nadzorowane przez komitety nadzorcze.
Autor: Anna Jórasz
ISPA
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej
Autor: Anna Jórasz